• Revoluční 1403/28, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Po - Pá 9:00 - 20:00
 • +420 777949508
Awesome Image

Kapitálové podíly společností

Finanční prostředky sloužící k investování do velmi rychle rostoucích inovativních projektů, je založen na vstupu investora do vybraného podniku prostřednictvím navýšení jeho provozního nebo základního kapitálu

Investor má možnost uskutečnění investice vázat na předchozí provedení tzv. due dilligence a jeho kladný výsledek.

Jedná se o prověření společnosti z hlediska jejího hospodaření a fungování - tedy například prověření účetních závěrek, obchodních plánů a dalších obchodních ale i pracovních dokumentů a jiné korporátní agendy, včetně společenské smlouvy nebo prověření práv z duševního vlastnictví.

Možnosti investice

Většina start-upů vznikajících v našich podmínkách, do kterých je také nejčastěji investováno v rámci podpory inovativních projektů, je zakládána ve formě společnosti s ručením omezeným. Základními možnými variantami jsou příplatek mimo základní kapitál a zvýšení základního kapitálu. Obě varianty předpokládají, že investor se stane společníkem - nabude za svou investici podíl ve společnosti. Dalšími možnostmi investice jsou smlouva o tichém společenství investora, úvěr či leasing či případně stále oblíbenější peer-to-peer půjčka. V případě peer to peer půjček jde o systém podobný crowdfundingu, při kterém se také skládá více lidí, aby se dosáhlo na částku, kterou projekt potřebuje.

 • Analýza příjmů, nákladů a předpokládaného zisku
 • Shrnutí výhod a nevýhod
 • Příprava vstupu investora do společnosti
 • Popis nefinanční investice
 • Příprava inovativních nápadů, které pomohou zlepšit podnikání
 • Úprava marketingových strategií

Podnikatelský záměr

Chart

Nezbytným předpokladem tohoto typu investice je tedy rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu převzetím vkladové povinnosti. Rozhodnutí se přijímá ve formě notářského zápisu. Společník-investor následně musí učinit písemné prohlášení, kterým vkladovou povinnost přebírá.

Postup je následující:

 • Svolání valné hromady, na které bude schvalováno zvýšení základního kapitálu společnosti.
 • Přijetí usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu ve formě notářského zápisu.
 • Přijetí písemného prohlášení osoby, která vkladovou povinnost přebírá (s úředně ověřeným podpisem). Toto prohlášení se přikládá k návrhu na zápis změny do obchodního rejstříku.
 • Podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to nejpozději do 2 měsíců od rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu.

dobrovolný příplatek, může společnosti poskytnout společník se souhlasem jednatele. Příplatek se poskytuje na základě dohody mezi společností a investorem-společníkem. Samotným poskytnutím příplatku se postavení investora-společníka nijak nemění, tj. ani se neposiluje, ani neoslabuje. Příplatek není nutné zapisovat do obchodního rejstříku. Zákon nepředepisuje žádnou konkrétní formu pro smlouvu o příplatku, ani nevyžaduje formální schvalování.

Shrnutí výhod a nevýhod

  Variantu dobrovolného příplatku lze pro účely investice do společnosti rozhodně doporučit. Příplatek je oproti zvýšení základního kapitálu administrativně mnohem jednodušší. Je nutné pouze získat souhlas jednatele, respektive uzavřít se společností dohodu o příplatku. Finanční prostředky se pak z titulu dohody stávají vlastnictvím společnosti. Tento proces není časově nijak omezen. Zejména z pohledu investora je další výhodou také to, že valná hromada společnosti může v budoucnosti rozhodnout o vrácení příplatku společníkovi, a to v rozsahu, v jakém převyšuje případnou ztrátu společnosti.

Další možností, jak investovat do společnosti, je poskytnutí jiných výhod, například nefinančního charakteru, jako je mentoring, know-how, účast v seminářích či jiná podpora zejména start-upů, kdy i na tento způsob investice může být jako protihodnota navázáno nabytí podílu ve společnosti. I tuto nefinanční investici je dobré upravit ve smlouvě s investorem.

Doporučení:

  Podmínky investice mohou investor a příjemce investice dohodnout ve smlouvě o úpravě vzájemných vztahů mezi (budoucími) společníky, stejně tak jako podmínky další účasti investora ve společnosti a otázky ochrany jeho investice.

Rozvoj strategie

Chart

Máte chuť stát na začátku potenciálně velmi výnosného podniku?