• Revoluční 1403/28, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Po - Pá 9:00 - 20:00
 • +420 777949508

Dluhopisy a cenné papíry

Dluhopis je úvěrový cenný papír, který představuje dlouhodobý závazek emitenta vůči majiteli tohoto cenného papíru. Emitent tyto dluhopisy vydává, aby získal prostředky po celou dobu držení dluhopisu má majitel nárok na výplaty úroků a na vrácení nominální hodnoty dluhopisu

Trhy s dluhopisy jsou rozsáhlé, dokonce i více než akciové trhy. Je to z důvodu, že dluhopisy jsou považovány za jedny z nejbezpečnějších investic na trhu vůbec (i když výnos z nich je menší). Jejich doba splatnosti je pevně stanovená a splátky úroků, které vyjadřují pro investora výnos, jsou také přesně časově vymezeny. S držením dluhopisů neplynou majiteli práva rozhodovat a zasahovat do hospodaření emitenta, který cenný papír vydal. Můžeme se na trhu také setkat s názvem obligace místo dluhopisu.

Awesome Image

Investiční cenné papíry

investiční cenné papíry dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu jsou:

 • Akcie nebo obdobné cenné papíry představující podíl na společnosti, se kterými lze obchodovat na kapitálovém trhu
 • Dluhopisy nebo obdobné cenné papíry představující právo na splacení dlužné částky, se kterými lze obchodovat na kapitálovém trhu
 • Cenné papíry opravňující k nabytí cenných papírů uvedených v prvním nebo druhým odst., se kterými se běžně obchoduje na kapitálovém trhu, s výjimkou platebních nástrojů
 • Ostatní cenné papíry, se kterými se běžně obchoduje na kapitálovém trhu, ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích, s výjimkou platebních nástrojů.

§ 3 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

Získejte bezplatné poradenství

Get quote

Cenné papíry

Chart
Základním členěním cenných papírů vychází z jejich formy. Z tohoto hlediska zákon rozlišuje cenné papíry na jméno, na doručitele (majitele) a na řad. V dalším členění se cenné papíry dělí na cenné papíry listinné a zknihované.

 • I. Cenné papíry na jméno

  Jedná se o cenné papíry, obsahující jméno osoby k němu oprávněné. Zároveň platí, že tyto cenné papíry nejsou převoditelné rubopisem a proto změna k nim oprávněné osoby je uskutečnitelná výhradně občanskoprávním způsobem (postoupením pohledávky, děděním apod.). Vyjímku tvoří zákonné ordre papíry.

 • II. Cenné papíry na doručitele

  Neobsahují určení oprávněné osoby, z čehož plyne povinnost zavázané osoby plnit tomu, kdo takový cenný papír prostě předloží. Převod se uskutečňuje pouhým předáním novému majiteli.

 • III. Cenné papíry na řád

  Jde o cenné papíry obsahující jméno oprávněné osoby s možností převodu rubopisem (viz heslo). Ten spočívá v označení nového majitele na rubu cenného papíru a jeho předání. Převodní právo může být v některých případech omezeno (viz rekta papíry) anebo naopak výslovně přiznáno (viz zákonné ordre papíry). Uvedené třídění odpovídá zákonu o cenných papírech. Ve skutečnosti představují cenné papíry na řad druh cenného papíru na jméno (au nom).

Rizikový profil investora (očekávaný výnos, přípustná ztráta, investiční horizont apod.) se uplatňuje i v případě investic do dluhopisových instrumentů. Nedílnou součástí úspěšné práce s cennými papíry dluhového typu je opět informační základna ve spolupráci se zkušenostmi. Ani zde se nevyhneme neustálému tlaku okolního světa a nutnosti absorbovat velké množství informací. Nejsme však kapacitně vybaveni pohltit vše, co kolem nás projde, a tak je důležité stanovit si priority, požadavky a podmínky. Cesta k dosažení takových cílů může být spletitá, avšak nikoli nedosažitelná.

Naše služby:

 • Stanovení rizikového profilu
 • Výběr investiční strategie
 • Stanovení časového horizontu
 • Business Case Analytics
 • Sledování vývoje
 • Novinky na trhu

Neveřejná nabídka je vhodná převážně pro menší emise firemních dluhopisů. Výhodou je nižší administrativní i finanční náročnost, ale má omezení, která vyplývají ze zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Hlavní výhodou neveřejné nabídky emise dluhopisů je, že se nemusí zpracovávat prospekt, který podléhá sválení ČNB ve správním řízení. Neveřejná nabídka může být nabízena pouze 150 investorům v každém členském státě EU. Emisní podmínky neveřejné emise dluhopisů nabízených společností jsou určeny výhradně pro stávající investory, kteří mají dle emisních podmínek možnost seznámit se s obsahem textu emisních podmínek.

Cenné papíry, s nimiž lze obchodovat na veřejném trhu. K tomu je zapotřebí povolení KCP, které se uděluje na základě podané žádosti, jejíž součástí je prospekt cenného papíru. Údaj o udělení povolení musí být vyznačen na cenném papíru, který musí též obsahovat všechny zákonné náležitosti a ISIN.

Strategy Development

Chart

Přinášíme rady a informace těm, kteří se rozhodli vstoupit do světa investic.